Som Misra, Phoolbani Dist. Orissa
  
“RCP ke hone se hum Tata ki sheet ka sahi daam jaan patey hain. Dealer kabhi humein dhokha nahi de sakta.”